1. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira:
 • Umuyobozi
 • Umuherekeza
 • A na B ni ibisubizo by'ukuri
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
2. Ijambo "akayira" bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa:
 • Abanyamaguru
 • Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri
 • A na B ni ibisubizo by'ukuri
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
3. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa nuturanga gukata tw'ibara ryera utwo turanga cyerekezo tumenyesha :
 • Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira
 • Ahegereye umurongo ukomeje
 • Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo
 • A na C nibyo
4. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda :
 • Biteganye
 • Ku murongo umwe
 • A na B nibyo
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
5. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka:
 • Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange
 • Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5
 • Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
6. Ubugari bwa romoruki ikuruwe n'ikinyamitende itatu ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira:
 • cm75
 • cm125
 • cm265
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
7. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11 :
 • Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira
 • Ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo
 • Makuzungu
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
8. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira :
 • Ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini
 • Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe
 • Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi
 • Ibisubizo byose nibyo
9. Kunyuranaho bikorerwa:
 • Mu ruhande rw'iburyo gusa
 • Igihe cyose ni ibumoso
 • Iburyo iyo unyura ku nyamaswa
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
10. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira:
 • Burenga toni 1
 • Burenga toni 2
 • Burenga toni 24
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo