11. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni:
 • Km50
 • Km40
 • Km30
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
12. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira:
 • Umuvuduko w'abanyamaguru
 • Ubugari bw'umuhanda
 • Umubare w'abanyamaguru
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
13. Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga n'ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira:
 • Amatara ndanga
 • Amatara ari imbere mu modoka
 • Amatara ndangaburambarare
 • Ibisubizo byose nibyo
14. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w’amapikipiki mu isaha ni:
 • Km25
 • Km70
 • Km40
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
15. Uburyo bukoreshwa kugirango ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita:
 • Feri y'urugendo
 • Feri yo guhagarara umwanya munini
 • Feri yo gutabara
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
16. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagurakirahure tungahe:
 • 2
 • 3
 • 1
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
17. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira:
 • Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20
 • Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi
 • Iyo ari mu nsisiro
 • Ibisubizo byose ni ukuri
18. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse kubyerekeye amatara akurikira:
 • Itara ndangamubyimba
 • Itara ryerekana icyerekezo
 • Itara ndangaburumbarare
 • Ibisubizo byose ni ukuri
19. Ubugari bwa romoruki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira:
 • cm25
 • cm125
 • cm45
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
20. Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi, bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa, bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira:
 • Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga
 • Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso
 • Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma
 • A na C ni ibisubizo by'ukuri