61. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira:
 • itara ritukura cyangwa akagarurarumuri ku mutuku ku manywa
 • agatambaro gatukura gafite nibura cm 50 z'uruhande mu ijoro
 • itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
62. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira:
 • m 2.50
 • m 2.75
 • m 3
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
63. Uretse mu mijyi kuyindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni:
 • toni 20
 • toni 16
 • toni 12
 • toni 10
64. Buri modoka cyangwa buri romoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira:
 • umuhondo
 • icyatsi kibisi
 • umweru
 • umutuku
65. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo ni ukuvuga imitambiko yihindukiza kucyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira:
 • m11
 • m10
 • m7
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
66. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera kuburyo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo:
 • feri yo guhagarara umwanya munini
 • feri y'urugendo
 • feri yo gutabara
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
67. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira:
 • umweru
 • umuhondo
 • umutuku
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
68. Romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa cm 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira:
 • velomoteri
 • ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande
 • amavatiri y'ifasi
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
69. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba, nijoro igihe ijuru rikeye, kumurika mu muhanda mu ntera ya m 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za sentimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira:
 • m200
 • m100
 • m85
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo
70. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa m 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi yiyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira:
 • km 10 mu isaha
 • km 20 mu isaha
 • km 30 mu isaha
 • Nta gisubizo cy'ukuri kirimo